Sơ yếu lý lịch bổ sung Ban kiểm soát năm 2019

SYLL suu

Bài viết liên quan:

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Bùi Thị Kim Chung

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Giấy mời họp ĐHĐCĐ năm 2019

Dự thảo Nghị quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019