Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Bích Lan Ngày đăng: 05/07/2019

thong bao co dong noi bo

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Hoàng Ngọc Yên Ngày đăng: 28/06/2019

new doc 2019-06-28 13.38.33

Thông báo mất sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông: Cù Đức Tiếp, Đặng Thu Lương, Hoàng Lê Thủy Ngày đăng: 17/06/2019

new doc 2019-06-17 14.48.55

Giải trình về việc công bố thông tin của cổ đông nội bộ – Bùi Thị Kim Chung Ngày đăng: 12/06/2019

new doc 2019-06-12 07.57.12

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Bùi Thị Kim Chung Ngày đăng: 30/05/2019

new doc 2019-05-30 08.18.52

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Lưu Văn Lấu Ngày đăng: 07/05/2019
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Bùi Thị Kim Chung Ngày đăng: 23/04/2019
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Ngày đăng: 05/04/2019
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Ngày đăng: 05/04/2019
Giấy mời họp ĐHĐCĐ năm 2019 Ngày đăng: 26/03/2019