Thông báo mất sổ cổ phần – cổ đông Hoài Lữ Khang Ngày đăng: 28/05/2020

new doc 2020-05-28 13.49.35

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngày đăng: 20/03/2020

nghi quyet DHDCD nam 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngày đăng: 20/03/2020

bien ban hop DHDCD nam 2020

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Hiệp Ngày đăng: 16/03/2020

new doc 2020-03-16 15.10.03

Các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Ngày đăng: 04/03/2020
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Ngày đăng: 04/03/2020
Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 Ngày đăng: 04/03/2020
Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngày đăng: 04/03/2020

new doc 2020-03-03 11.14.54 (1)

Báo cáo thường niên năm 2019 Ngày đăng: 17/02/2020

bao cao thuong nien

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Hiệp Ngày đăng: 15/02/2020

new doc 2020-02-15 10.52.55