TB thay đổi nhân sự Ngày đăng: 16/04/2022
TB ngày ĐK cuối cùng đề thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 Ngày đăng: 30/03/2022

Tb chốt ds trả cổ tức 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Ngày đăng: 24/03/2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Ngày đăng: 24/03/2022

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022

Báo cáo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 Ngày đăng: 02/03/2022

Bc tổ chức ĐHĐCĐ 2022

Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Ngày đăng: 02/03/2022

5. Nghị quyết ĐHCĐ 2022 (dự thảo)

Dự thảo báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Ngày đăng: 02/03/2022

1. BC HĐQT trình ĐHCĐ 2022 2. BC Ban kiểm soát trình ĐHCĐ 2022 3. BC Ban Điều hành trình ĐHCĐ 20223. Quy chế ĐHCĐ 2022Tờ trình HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2022

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ngày đăng: 02/03/2022

Giấy mời họp ĐHCĐ thường niên 2022

Báo cáo thường niên năm 2021 Ngày đăng: 22/02/2022

Báo cáo thường niên 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 Ngày đăng: 15/02/2022

Báo cáo tài chính 31.12.2021