Công bố thông tin thay đổi Trưởng ban Kiểm soát Công ty Ngày đăng: 01/09/2021

CBTT người nội bộ Phy luc III

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Ngày đăng: 22/07/2021

Quy chế nội bộ công ty

Quy chế hoạt động của HĐQT Ngày đăng: 22/07/2021

Quy chế hoạt động HĐQT

Điều lệ công ty Ngày đăng: 22/07/2021

Điều lệ công ty

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 Ngày đăng: 22/07/2021

BC quản trị cty 6 tháng đầu năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Ngày đăng: 15/04/2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Ngày đăng: 15/04/2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế BKS, Quy chế quản trị nội bộ Ngày đăng: 14/04/2021
Báo cáo quản trị công ty năm 2020 Ngày đăng: 03/04/2021

Báo cáo quản trị 2020

Báo cáo Ban kiểm soát Ngày đăng: 24/03/2021

1. Khoang san – Bao cao BKS 2020 trinh dai hoi