Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Khoáng sản Viglacera – năm 2021 Ngày đăng: 17/01/2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thạm dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ngày đăng: 12/01/2022

TB ngày ĐKCC

Công bố thông tin thay đổi Trưởng ban Kiểm soát Công ty Ngày đăng: 01/09/2021

CBTT người nội bộ Phy luc III

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Ngày đăng: 22/07/2021

Quy chế nội bộ công ty Quy chế Ban Kiểm soát

Quy chế hoạt động của HĐQT Ngày đăng: 22/07/2021

Quy chế hoạt động HĐQT

Điều lệ công ty Ngày đăng: 22/07/2021

Điều lệ công ty

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 Ngày đăng: 22/07/2021

BC quản trị cty 6 tháng đầu năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Ngày đăng: 15/04/2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Ngày đăng: 15/04/2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế BKS, Quy chế quản trị nội bộ Ngày đăng: 14/04/2021

Điều lệ Cty, quy chế