Các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Ngày đăng: 04/03/2020
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Ngày đăng: 04/03/2020
Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 Ngày đăng: 04/03/2020
Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngày đăng: 04/03/2020

new doc 2020-03-03 11.14.54 (1)

Báo cáo thường niên năm 2019 Ngày đăng: 17/02/2020

bao cao thuong nien

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Hiệp Ngày đăng: 15/02/2020

new doc 2020-02-15 10.52.55

Báo cáo tài chính năm 2019 Ngày đăng: 10/02/2020

bao cao tai chinh 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Ngày đăng: 09/01/2020
Thông báo mất sổ sở hữu cổ phần các cổ đông: Lê Văn Thìn, Phạm Anh Quang Ngày đăng: 02/12/2019

new doc 2019-12-02 10.38.31

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Sửu Ngày đăng: 13/09/2019

new doc 2019-09-13 07.52.37