Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Ngày đăng: 05/04/2019
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Ngày đăng: 05/04/2019
Giấy mời họp ĐHĐCĐ năm 2019 Ngày đăng: 26/03/2019
Dự thảo Nghị quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 Ngày đăng: 26/03/2019

Dự thảo -To trinh HĐQT+ Nghị quyet ĐHCĐ2019

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Ngày đăng: 26/03/2019

noi quy dai hoi co dong

Các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Ngày đăng: 26/03/2019

BC cua HDQT trinh dai hoi co dong BC cua Ban GD dieu hanh tai DHCD Bao cao BKS 2018 trinh dai hoi

Sơ yếu lý lịch bổ sung HĐQT năm 2019 Ngày đăng: 26/03/2019

so yeu ly lich SYLL chu Lau

Sơ yếu lý lịch bổ sung Ban kiểm soát năm 2019 Ngày đăng: 26/03/2019

SYLL suu

báo cáo thường niên năm 2018 Ngày đăng: 16/03/2019
Báo cáo tài chính 31.12.2018 Ngày đăng: 05/03/2019