Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Bùi Thị Kim Chung Ngày đăng: 30/05/2019

new doc 2019-05-30 08.18.52

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Lưu Văn Lấu Ngày đăng: 07/05/2019
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Bùi Thị Kim Chung Ngày đăng: 23/04/2019
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Ngày đăng: 05/04/2019
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Ngày đăng: 05/04/2019
Giấy mời họp ĐHĐCĐ năm 2019 Ngày đăng: 26/03/2019
Dự thảo Nghị quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 Ngày đăng: 26/03/2019

Dự thảo -To trinh HĐQT+ Nghị quyet ĐHCĐ2019

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Ngày đăng: 26/03/2019

noi quy dai hoi co dong

Các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Ngày đăng: 26/03/2019

BC cua HDQT trinh dai hoi co dong BC cua Ban GD dieu hanh tai DHCD Bao cao BKS 2018 trinh dai hoi

Sơ yếu lý lịch bổ sung HĐQT năm 2019 Ngày đăng: 26/03/2019

so yeu ly lich SYLL chu Lau