TB thay đổi người công bố thông tin Ngày đăng: 05/07/2022

GUQ Công bố thông tin Bản Cung cấp thông tin

TB hợp đồng kiểm toán năm 2022 Ngày đăng: 17/06/2022

TB hợp đồng kiểm toán 2022

Thông báo Hợp đồng kiểm toán năm 2021 Ngày đăng: 25/06/2021

TB hợp đồng kiểm toán 2021

TB Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty Ngày đăng: 30/03/2021

QĐ bổ nhiệm PGĐ

Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Ngày đăng: 24/03/2021

Giấy mời ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Ngày đăng: 22/02/2021

Thông báo chốt cổ đông 2021

Báo cáo tài chính năm 2020 Ngày đăng: 08/02/2021

Báo cáo tài chính-đã gộp

Quyết định về việc xử phạt hành chính về thuế Ngày đăng: 08/12/2020

new doc 2020-12-08 08.24.11

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Ngày đăng: 04/11/2020

new doc 2020-11-04 13.24.

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 Ngày đăng: 12/05/2020

new doc 2020-05-12 14.04.43