Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2015 Ngày đăng: 01/09/2017

 

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 Ngày đăng: 01/09/2017
Báo cáo tài chính năm 2015 Ngày đăng: 31/08/2017
Báo cáo tài chính năm 2014 Ngày đăng: 31/08/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Ngày đăng: 31/08/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Ngày đăng: 31/08/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Ngày đăng: 31/08/2017

  

Hợp đồng Kiểm toán năm 2017 Ngày đăng: 14/06/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 Ngày đăng: 11/04/2017

  

GIẤY MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày đăng: 03/03/2017

          Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau: 1.Thời gian họp: 09 h 00 phút, ngày 16 tháng … Đọc tiếp … “GIẤY MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017”