Giấy mời họp ĐHĐCĐ năm 2019

Bài viết liên quan:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo mất sổ sở hữu cổ phần các cổ đông: Lê Văn Thìn, Phạm Anh Quang

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Sửu

Thông báo mất sổ sở hữu cổ phần – Mai Tiến Dũng

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Bích Lan