Thông báo mất sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông: Cù Đức Tiếp, Đặng Thu Lương, Hoàng Lê Thủy

new doc 2019-06-17 14.48.55

Bài viết liên quan:

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Sửu

Thông báo mất sổ sở hữu cổ phần – Mai Tiến Dũng

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Bích Lan

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Bích Lan

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Hoàng Ngọc Yên