Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản Viglacera

Mã chứng khoán: VIM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

– Ngày thanh toán: 22/05/2018

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera, địa chỉ: Xã Văn Tiến – TP. Yên Bái – tỉnh Yên Bái; (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bài viết liên quan:

Giải trình về việc công bố thông tin của cổ đông nội bộ – Bùi Thị Kim Chung

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Bùi Thị Kim Chung

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Lưu Văn Lấu

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Bùi Thị Kim Chung

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019