Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản Viglacera

Mã chứng khoán: VIM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

– Ngày thanh toán: 22/05/2018

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera, địa chỉ: Xã Văn Tiến – TP. Yên Bái – tỉnh Yên Bái; (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bài viết liên quan:

Thông báo mất sổ cổ phần – cổ đông Hoài Lữ Khang

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Hiệp

Các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020