Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Ngày đăng: 15/04/2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Ngày đăng: 15/04/2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế BKS, Quy chế quản trị nội bộ Ngày đăng: 14/04/2021
Báo cáo quản trị công ty năm 2020 Ngày đăng: 03/04/2021

Báo cáo quản trị 2020

Báo cáo Ban kiểm soát Ngày đăng: 24/03/2021

1. Khoang san – Bao cao BKS 2020 trinh dai hoi

Các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Ngày đăng: 24/03/2021

BC Ban điều hành trình ĐHCĐ 2021 BC HĐQT trình ĐHCĐ 2021Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 Quy chế làm việc ĐHCĐ 2021 Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ 2021

Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Ngày đăng: 24/03/2021

Giấy mời ĐHCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2020 Ngày đăng: 12/03/2021
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Sửu Ngày đăng: 01/03/2021

TB giao dịch cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Sửu

Thông báo mất sổ cổ phần – cổ đông Hoài Lữ Khang Ngày đăng: 28/05/2020

new doc 2020-05-28 13.49.35